FISS Group, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky FISS Group, spol. s r.o. (dále jen „VOP“) jsou vypracované ve smyslu ustanovení §1751 občanského zákoníku, jako součást veškerých smluvních vztahů realizovaných mezi objednatelem FISS Group, spol. s r.o. a jeho dodavateli / zhotoviteli. Tyto VOP se stávají součástí uzavírané smlouvy o dílo na základě přílohy příslušné smlouvy nebo odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě opakovaně přikládány, neboť se předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné. VOP jsou zveřejněny na adrese www.fissgroup.cz.

I. Úvodní ustanovení

1.Všeobecné obchodní podmínky společnosti FISS Group, spol. s r.o. (dále jen „FISS Group“ nebo „objednatel“) stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při realizaci díla specifikovaného v příslušné smlouvě o dílo, v souladu s jejími podmínkami (dále jen „Smlouva“). Pro účely interpretace smluvních vztahů platí priorita Smlouvy před VOP.
2. Smlouva je platná podpisem jejími oprávněnými zástupci nebo doručením akceptované objednávky zhotovitelem objednateli.
3. Smlouva ve formě dokumentu může být nahrazena objednávkou objednatele a platí pro ni tyto VOP.
4. VOP jsou v souladu se Smlouvou a jsou její součástí. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platíustanovení VOP.
5.Pojmy použité ve kterékoliv části Smlouvy mají ve všech částech Smlouvy stejný význam, nevyplývá-li ze znění příslušné Smlouvy az kontextu, v němž je předmětný pojem použit, že v daném případě je význam předmětného pojmu odlišný. Použití jakéhokoliv pojmudefinovaného ve Smlouvě v jednotném čísle nezakládá, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak, odlišný výklad tohoto pojmu oprotipřípadu, kdy je takový pojem ve Smlouvě použit v množném čísle, a naopak.
6. Odkazy na jednotlivé odstavce obsažené ve Smlouvě nebo ve VOP představují odkazy na takové odstavce, které svým obsahem nejlépeodpovídají účelu zamýšlenému odkazem, a to bez ohledu na skutečnost, zda číselný odkaz na konkrétní odstavec Smlouvy nebo VOPs určitým obsahem odpovídá účelu / významu takového odkazu. V případě, že dojde k jakékoliv změně Smlouvy nebo kterékoli jejíčásti, dojde touto změnou bez dalšího ke změně příslušných odkazů v souladu se shora uvedeným principem.

II. Předmět smlouvy, předmět díla

1.Předmětem Smlouvy je dodávka/zhotovení díla, eventuálně provedení montážních prací. Zhotovitel se zavazuje, že provede předmětdíla v rozsahu a za podmínek dohodnutých Smlouvou.
2.Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené ve Smlouvě řádně, včas a kvalitně, včetně všechobjednatelem Smlouvou požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. K realizaci veškerých objednatelem stanovenýchzměn v provádění díla je zhotovitel oprávněn až po písemném objednání a po sjednání ceny. Eventuální změny v provádění díla budoudohodnuty dodatkem ke Smlouvě.
3.Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli dílo zaplatit, a to za podmínek a způsobem Smlouvousjednaných.
4.Předmět díla je konkrétně vymezen v podkladech pro provedení díla, které jsou uvedeny v příloze Smlouvy.
5.Součástí předmětu díla a ceny díla jsou zkoušky, prohlídky a další opatření v souladu s příslušnými podklady pro uzavření Smlouvy.Zhotovitel projedná a odsouhlasí s objednatelem rozsah těchto opatření před zahájením prací.
6.Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a ceny díla provést práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebodočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to v souladus platnými normami, předpisy a Smlouvou, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení díla bylyobsaženy ve Smlouvě nebo v dokumentaci, zejména:
a)geodetické zaměření staveniště, včetně vytyčení směrového a výškového bodu,
b)vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě a jejich ochrana proti porušení během výstavby,
c)zajištění průzkumů nutných pro řádné plnění a dokončení díla,
d)zpracování výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
e)provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako např.:
– dohody se správci a vlastníky inženýrských sítí v rámci stavby a zabezpečení splnění jejich podmínek,
– oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocným rozhodnutím a vyjádřením např. správce sítí apod.,
– výkopová povolení, pronájmy pozemků,
– přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště,
– zřízení a odstranění zařízení vlastního staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, dodávky nebo el. technologie a zařízení,
– ostraha vlastního staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zeleně,
– provádění denního úklidu na staveništi/pracovišti a jeho okolí, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich,
– zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť,
– koordinační a kompletační činnost, to vše, je-li to pro provedení díla nutné,
f)provedení zkoušek, revizí a úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality, bezpečnosti, provozuschopnosti díla a všech jehosoučástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; v tištěné i v elektronické formě,
g) provedení seřízení a uvedení zařízení dodaných zhotovitelem do provozu včetně zaškolení obsluhy,
h) předání prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení včetně dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla, které budou jejísoučástí; v tištěné i v elektronické formě,
i) uvedení pozemků dotčených stavbou, jejichž úpravy nejsou součástí díla, neprodleně po ukončení díla do původního neboodpovídajícího stavu,

j) geodetické zaměření skutečného provedení díla, zapisuje-li se předmět díla nebo jeho část do katastru nemovitostí nebo za účelemzákresu vedení instalací a sítí do přísl. evidencí nebo pro účely uzavření dohod o věcných břemenech apod.
7.Zhotovitel provede kontrolu předané dokumentace za účelem zjištění případných vad, v rozsahu svého plnění, které by bránilykolaudaci a bezvadnému provozu předmětu díla nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, hygienickými či jinými předpisynebo kvalitou díla.
8.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, prostudoval projektovou dokumentaci a má všechny potřebné údaje souvisejícís předmětem plnění. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním této povinnosti jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitelem dodaný materiál budenový, nepoužitý a bude plně odpovídat stavební dokumentaci a musí vyhovovat účelu použití.

III. Změny předmětu díla

1.Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody stran formou dodatku Smlouvy. Podkladem prozměnu předmětu díla, ceny díla a eventuelně termínu plnění je změnový list (ZL).
2.V případě objednatelem vyžadovaných dodatečných výkonů, změn provedení díla, popřípadě jiných změn plnění zhotovitele, jezhotovitel povinen neprodleně předložit změnový list obsahující:
a)změnu ceny díla představující změnu dodávek a výkonů (druh a množství dodávek),
b)termín provedení výkonů dle ZL, včetně dopadu na termín dokončení díla anebo dílčích termínů provádění díla,
c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně díla.
3.V případě, že dohodnutá změna díla bude mít dopad na i) cenu díla ii) nebo termín dokončení ii) nebo smluvní milník dle časovéhoharmonogramu prací, připraví objednatel na základě zhotovitelem zpracovaného ZL písemný návrh dodatku Smlouvy. Zhotovitel vdané souvislosti bere na vědomí, že ZL je pouze podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě, kdy tento podklad je odsouhlasovánosobami oprávněnými jednat pouze ve věcech technických a nemůže tak způsobit změnu ceny díla nebo termínů plnění. Provede-lizhotovitel jakékoliv změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nemá nárok na jejich úhradu ani změnu sjednanéhotermínu plnění s tím, že takto provedené změny plnění je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatelstanoví. Jestliže objednatel zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená plněníza plnění zahrnutá v předmětu díla a nezvyšuje se o ně cena díla.
4.Kalkulace ceny díla, v případě změny předmětu díla, bude provedena v cenové úrovni shodné s cenovou úrovní použitou pro sjednáníceny díla, při použití shodné cenové konstrukce (viz rozpočet). V případě, že ustanovení předchozí věty nelze užít (např. pro absencitakových výkonů nebo naceněných položek) bude použito ocenění za použití platných cen stavebních prací, vydaných Ústavemracionalizace ve stavebnictví (URS) snížených o 15 %, nebude-li stranami dohodnuto jinak.
5.Zhotovitel je jako odborná osoba povinen upozornit objednatele na možné výhodnější či levnější technické řešení. Pokud takové řešenízhotovitel předloží a následně dojde i k jeho schválení, má zhotovitel právo na podíl na úspoře dosažené použitím takovéhotechnického řešení, přičemž výše tohoto podílu bude dohodnuta v ZL, následně v dodatku Smlouvy.
6.Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli práce nad rámec Smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele. Pokud tyto provede, pakna vlastní riziko a náklady. Toto ustanovení neplatí, pokud tyto práce mají odstranit nebezpečí škody na majetku, zdraví osob, zabránitporušením BOZ nebo požáru. Takové prokazatelné a účelově vynaložené náklady budou s objednatelem následně projednány.

IV. Podklady pro provedení díla

1.Podklady pro provedení díla, na jejichž základě byl stanoven předmět díla, dohodnuta cena díla, termín a ostatní podmínky prováděnídíla, jsou specifikovány ve Smlouvě.
2.Zhotovitel prohlašuje, že si podklady pro provedení díla řádně prostudoval a zkontroloval, že jsou úplné, bez vad a že je schopen najejich základě provést dílo v dohodnutém rozsahu, stanoveným způsobem a za dohodnutou cenu. Zhotovitel v dané souvislosti dáleprohlašuje, že si ověřil technické řešení, výkazy výměr, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností,a to i v návaznosti na ostatní řemesla a navazující práce, seznámil se s podmínkami plnění díla (vč. podmínek klimatických, terénních,geologických, vodohospodářských a stavební připravenosti) s tím, že všechny tyto okolnosti jsou zohledněny v ceně díla a době jehoplnění.
3.Zhotovitel prohlašuje, že jako odborná firma upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost podkladů pro provedení díla, ato ve vazbě jak na jejich výkresovou, tak i textovou část, na jednotlivé položky výkazu výměr a jejich ocenění.
4.Zhotovitel prohlašuje, že podkladům pro provedení díla porozuměl, že se seznámil se všemi podmínkami a specifiky stavby.
5.Vzhledem k výše uvedenému není zhotovitel po uzavření Smlouvy oprávněn požadovat jakékoliv nároky, které by vyplývaly z chyb anedostatků podkladů pro provedení díla, resp. z důvodu špatného porozumění či kontroly těchto podkladů ze strany zhotovitele, nebokteré by vyplývaly z místa a způsobu provádění díla.
6.V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele v průběhu realizace díla další upřesňující podklady pro provedení díla, je zhotovitelpovinen před zahájením provádění prací s vynaložením odborné péče tyto podklady bez zbytečného odkladu přezkoumat a písemněupozornit objednatele na jejich případné vady a nedostatky a současně navrhnout způsob odstranění takových nedostatků.
7.Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahujeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Opřerušení provádění díla zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.
8.Cokoliv z podkladů pro provedení díla nesmí zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele zveřejnit nebo zpřístupnittřetím osobám. Zhotovitel je povinen všechny předané podklady včetně kopií vrátit objednateli k termínu dokončení díla, nebude-listranami dohodnuto jinak. Toto platí i pro případ nepřevzetí díla nebo odstoupení od smlouvy o dílo.
9.Předané podklady pro provedení díla zůstávají po celou dobu ve vlastnictví objednatele a jsou předmětem jeho obchodního tajemstvínebo autorského řešení.
10.Pokud se ve Smlouvě a/nebo jejich přílohách hovoří o národních technických normách (zejména ČSN) a zároveň není uveden datumjejich vydání nebo revize, rozumí se jimi poslední znění národních technických norem vydané do okamžiku uzavření Smlouvy neboposlední znění norem vydané do 6.5.2009 a to znění z nich, které definuje požadavky na kvalitu a způsob provedení přísněji.

V. Lhůty

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech uvedených ve Smlouvě. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k posunudohodnutých termínů, provede zhotovitel okamžitá opatření k odstranění nebo zmírnění účinků prodlení.
2.Zahájením prací se rozumí jejich faktická realizace na staveništi či pracovišti, zaznamenaná do stavebního deníku či montážníhodeníku.
3.Průběh provádění díla, vč. postupu prací je upraven v časovém harmonogramu, který pokud není součástí Smlouvy jako její příloha, jezhotovitel povinen zpracovat do 7 dnů od uzavření Smlouvy a předat jej k odsouhlasení objednateli, a to jak v tištěné formě, tak i vdigitální formě (EXCEL nebo MS Project).
4.Objednatel má právo v rámci koordinační činnosti upřesňovat časové prováděných prací, aniž by tím byla ovlivněna cena díla.Zhotovitel je povinen pokyny objednatele respektovat. Pokud se písemně dohodnou zástupci stran oprávnění jednat ve věcechtechnických, je možné v průběhu provádění prací operativně upravovat a aktualizovat časový harmonogram. Tato aktualizace se všaknesmí dotknout termínů plnění sjednaných ve Smlouvě, tj. uvedení zástupci stran ve věcech technických, nejsou oprávněni měnitmilníky a termín dokončení díla. Změna těchto termínů je možná pouze formou dodatku Smlouvy.
5.V případě, že zhotovitel svým jednáním ohrozí nebo poruší termíny dohodnutého plnění, je objednatel oprávněn stanovit zhotoviteliprovozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v prodloužených směnách tak, aby bylčasový harmonogram a smluvní termíny plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů zestrany objednatele.
6.V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména neplní termíny pro provádění dílasjednané ve Smlouvě nebo v časovém harmonogramu, provádí-li dílo vadně, nepředá objednateli doklady vztahující se k dílu, neplnípovinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je objednatel oprávněn vyzvatzhotovitele k zjednání nápravy s uvedením lhůty, bez vlivu na právo uplatnění sankce.
7.Pokud zhotovitel ani po výzvě objednatele shora uvedené nezjedná nápravu, tj. neodstraní prodlení s prováděním díla, neodstraní vadyvzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněnučinit na náklady a nebezpečí zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména můžeprovést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnostzhotovitele za splnění jeho závazků.
8.V návaznosti na předchozí ustanovení je objednatel zejména oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně části plnění (tj. vyjmout zpředmětu plnění zhotovitele část díla), se kterým je zhotovitel v prodlení anebo které provádí vadně nebo v rozporu se Smlouvou.Objednatel je oprávněn zajistit provedení vyňaté části díla třetí osobou. Tím není dotčen nárok objednatele na smluvní pokuty anáhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele provést včas a řádně vyňatou část díla.
9.Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak,prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil prováděnídíla.
10.Změny díla, kterými došlo k rozšíření předmětu díla, jejichž finanční objem kumulovaně nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny dílabez DPH, nemají vliv na termíny plnění, pokud dodatkem Smlouvy není dohodnuto jinak.
11.Ukončením prací se rozumí faktické dokončení díla a převzetí objednatelem zápisem o převzetí díla.
12.Konečný termín, stejně jako dohodnuté dílčí termíny předání díla nebo jeho části (milníky), jsou smluvním plněním zhotovitele vevazbě na smluvní pokuty.
13.Po kolaudaci díla se sjednává zkušební provoz celého předmětu díla po dobu čtyř týdnů, není-li Smlouvou sjednáno jinak. Po ukončenízkušebního provozu bude objednatelem (nebo i investorem) vyhotoven písemný zápis o průběhu zkušebního provozu. Nebude-li poukončení zkušebního provozu dílo vykazovat parametry dle projektu a splňovat podmínky Smlouvy, bude zkušební provoz opakován.
14.Smluvní strany si předem odsouhlasí čas a místo zkoušek a/nebo kontroly materiálu a/nebo technologického zařízení (např. vevzájemně odsouhlaseném kontrolním a zkušebním plánu a/nebo v plánu řízení jakosti), ke kterým je zhotovitel povinen dle Smlouvy.Výsledek jakékoli zkoušky provedený bez přítomnosti objednatele nebude brán v potaz a bude se mít za to, že zkouška nebylaprovedena.
15.Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neuplatní nárok na prodloužení času plnění a/nebo na jakoukoli platbu nad rámec cenydíla a/nebo z jakéhokoli jiného titulu (zejména náhrada škody, bezdůvodné obohacení, úroky z prodlení) do 21 dnů poté, co sedozvěděl, dozvědět měl či dozvědět mohl, že mu tyto nároky vznikly, pak veškeré tyto nároky zhotovitele vůči objednateli zanikají.

VI. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zejména zavazuje:
a)předat zhotoviteli nezbytné dokumenty k provedení díla (uvedeny ve Smlouvě);
b)předat zhotoviteli staveniště či pracoviště po dohodě s investorem (nebo uživatelem);
c)určit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště;
d)určit zhotoviteli deponie zeminy, odpadu, montážní a skladovací plochy, vnitrofiremní komunikační/jízdní trasy;
e)zajistit možnost odběru elektrické energie, vody a případně dalších služeb za úhradu;
f)spolupracovat se zhotovitelem;
g)řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel se zejména zavazuje:
a)provést dílo podle Smlouvy;
b)řídit se pokyny objednatele;
c)provést nařízené vícepráce/méněpráce dle pokynu objednatele;
d)garantovat vlastnosti díla odpovídající platným předpisům a technickým normám, projektové dokumentaci;
e)provádět práce způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami, vyhláškou o bezpečnosti práce a technickýchnařízeních při stavebních pracích a dobrou technickou praxí, při respektování požadavků objednatele nebo investora na zamezeníomezené provozuschopnosti objektu/stavby;
f)nepoužívat materiály, které vykazují zdraví škodlivé či nebezpečné látky nebo účinky;

g)řádně provozovat vlastní zařízení staveniště v rozsahu podle vlastních potřeb, včetně zpevněných ploch, skladů, skládek,osvětlení, sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele, zabezpečit pořádek na staveništi;
h)minimálně 7 dnů před termínem ukončení prací vyzvat písemně objednatele k zahájení předávacího řízení tak, aby v doběpředání dílo nevykazovalo vady a nedodělky;
i)minimálně 3 pracovní dny před ukončením prací předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, jakož i příslušnáosvědčení o jakosti a kompletnosti díla, certifikáty výrobků, osvědčení, protokoly o zkouškách apod.;
j)předat objednateli provedené dílo jako celek;
k)dodržovat předpisy BOZ, PO, OŽP a to i ve vztahu k ostatním účastníkům stavby; vybavit a zajistit pracoviště pro bezpečnývýkon práce; řídit se pokyny koordinátora stavby a poskytovat mu součinnost; nejpozději 3 pracovní dny před zahájením pracína staveništi doložit či informovat objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech;
l)zajistit ochranu dříve provedených částí stavby proti poškození, zničení nebo jiné újmě, části stavby s finální povrchovouúpravou je zhotovitel povinen zakrýt vhodným ochranným materiálem, případné znečištění části stavby neprodleně očistit;
m)umožnit ostatním dodavatelům stavby přiměřený přístup k provádění jejich prací současně s pracemi zhotovitele v souladus harmonogramem díla, koordinovat postup prací s oprávněnou osobou objednatele;
n)vést stavební deník (SD) způsobem daným stavebním zákonem a stavebním řádem;
o)uhradit objednateli poskytnuté služby (spotřebovanou elektrickou energii a vodu, sociální zařízení apod.) na základě fakturyobjednatele (v průběhu díla či po ukončení díla);
p)účastnit se na výzvu zapsanou v SD kontrolních dnů (KD) na stavbě za účelem kontroly: i) plnění harmonogramu výstavby sdůrazem na uzlové body, ii) plánu prací do příštího KD, iii) dodržování pravidel BOZP a ŽP, iv) kvality prací a dodávek;
q)dodržovat obchodní tajemství smlouvy, není oprávněn jednat o podmínkách provádění díla s investorem nebo s jakoukoliv jinoutřetí osobou, která je v souvislosti s prováděním stavby ve smluvním vztahu s objednatelem nebo investorem stavby.

VII. Cena díla

1.Podkladem pro stanovení ceny díla jsou pevné smluvní jednotkové ceny a množství dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebude-liSmlouvou sjednáno jinak.
2.Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., je za provedení díla stanovena celková pevná smluvní cena a je vždy uvedena veSmlouvě. Cena je vždy včetně event. celních a správních poplatků apod. s DPH.
3.Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení celkové ceny výhradně písemnou formou, jako návrh dodatku ke Smlouvěpouze v případech změn množství či úprav druhu předmětu díla. Dohodnuté pevné smluvní jednotkové ceny jsou neměnné, platné i propřípadné dodatky ke Smlouvě. Cena v dodatcích ke Smlouvě bude tvořena jako součet násobků pevných smluvních jednotkových cen amnožství s tím, že změna předmětu díla bude písemně dohodnuta předem výhradně písemně dodatkem Smlouvy.
4.Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
a)vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
b)zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce v souladu s platnými předpisy,
c)opatření k ochraně životního prostředí,
d)náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody (nebudou-li účtovány zhotovitelem samostatně),
e)náklady na sjednaná pojištění,
f)koordinační a kompletační činnost,
g)poplatky spojené s odvozem a uložení zeminy nebo odpadu bez ohledu na vzdálenost deponie,
h)zajištění všech nutných zkoušek, revizí apod.,
i)součinnost v řízení se stavebním úřadem nebo zkušebním provozem prováděným investorem,
j)vypracování návodů k obsluze a zaškolení obsluhy technologických zařízení dodaných a montovaných zhotovitelem,
k)vyzkoušení technologického zařízení včetně asistence ve výrobním procesu po přejímce investorem a po dobu zkušebníhoprovozu, nebude-li dohodnuto jinak.
5.V případě, že objednatel určí zhotoviteli dodavatele materiálu, který je potřeba pro provedení díla, je zhotovitel povinen odebratobjednatelem určený materiál u objednatelem určeného dodavatele. Této povinnosti se může zhotovitel zprostit, předloží-li objednatelidoklad o tom, že zhotovitel je schopen zajistit příslušný materiál za výhodnějších podmínek, tj. zejména za nižší cenu ve srovnatelnékvalitě, za kterou by byl daný materiál k odběru u objednatelem určeného dodavatele nebo v případě, kdy by tento materiál mohl býtdodán v kratších dodací lhůtě nebo s delší záruční dobou apod. Konečné rozhodnutí o tom, zda vybraný materiál zhotovitel odebere odobjednatelem určeného dodavatele či od dodavatele, kterého navrhne zhotovitel, přísluší objednateli.
6.Vylučuje se ujednání ohledně možnosti snížení ceny díla o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
7.Vylučuje se ujednání ohledně možnosti zhotovitele požadovat během provádění díla přiměřenou část ceny s přihlédnutím kvynaloženým nákladům.

VIII. Platební podmínky

1.Práce a dodávky na díle budou placeny jednou měsíčně podle dohodnutých jednotkových cen na základě skutečně provedenýchvýkonů, nebude-li dohodnuto jinak. Po provedených výkonech a vystavení dílčí faktury bude zaplaceno 90 % ceny včetně 100 % DPHz každé fakturované částky. Zbývající část 10 % ceny ze základu DPH díla bude uplatněno jako zádržné/pozastávka, zajišťující řádnéplnění povinností zhotovitele ze Smlouvy, a bude uvolněno takto:
a)5 % (1/2 zádržného) po přejímce díla a odstranění eventuelních vad a nedodělků, a po čtyřtýdenním bezporuchovém provozu popředání díla investorovi, a po doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli, součástí které bude kopie zápisu o předání apřevzetí díla bez vad a nedodělků,
b)5 % (1/2 zádržného) po ukončení záruky k dílu a po doručení písemné výzvy zhotovitele k vrácení záruky.
2.Vyúčtování formou dílčí faktury za provedené práce v kalendářním měsíci zhotovitel doručuje objednateli do 25 dne následujícíhoměsíce, a to vždy ve dvou vyhotoveních, včetně příloh. Konečná faktura, včetně uvedení příslušné DPH a vypořádání všech fakturovaných a uhrazených dílčích splátek/faktur ceny díla a včetně vyčíslení a vyznačení pozastávek, bude vystavena zhotovitelem do 25 dnů od předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.
3.Lhůta splatnosti i) opravených či doplněných vyúčtování formou dílčích faktur běží znovu od opětného doručení faktury objednateli, ii)v případě doručení faktury po 25 dnu pro doručení vyúčtování za předcházející měsíc prodlužuje se splatnost o stejný počet dnůprodlení s doručením faktury.
4.Úhradou ceny díla / faktury se rozumí odepsání částky z bankovního účtu objednatele. Uhrazení ceny neznamená uznání provedenéhodíla ve smyslu převzetí zhotovené části stavby. Souhlas objednatele se soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem), který jepodkladem pro vystavení dílčích měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur, nenahrazují převzetí fakturovaných plněníobjednatelem a ani nemohou být považována za potvrzení správnosti plnění zhotovitele.
5.Každé vyúčtování/faktura musí obsahovat údaje: a) obchodní firmu a adresu účtujícího, jeho daňové a identifikační číslo; b) jménaosob oprávněných a jejich podpisy; c) obchodní firmu, adresu, číslo účtu a identifikační kód peněžního ústavu; d) číslo smlouvy; e)vlastní číselné značení; f) datum vystavení a lhůtu splatnosti; g) zda jde o měsíční nebo konečné vyúčtování; h) která část díla jeúčtována – v členění dle názvu a množství prací (nebo odkaz na příslušný a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací); i)účtovanou částku v členění: cena bez DPH, výše DPH, cena bez zádržného, výše zádržného, cena celkem, event. cena poplatků (celníchapod.), případně uvedení přenesené daňové povinnosti.
6.Součástí každého vyúčtování/faktury musí být i) soupis provedených prací a ii) zjišťovací protokol anebo iii) dodací list, vždypodepsaný objednatelem. Součástí konečné faktury je podepsaný předávací protokol objednatelem. Nepodepsané podklady proúčtování ceny nebo nepodepsaná Smlouva či Objednávka je nezpůsobilou podmínkou pro vystavení jakékoliv faktury zhotovitele.Takto zhotoviteli nevzniká nárok na uplatněnou cenu díla a vystavená faktura bude vrácena zpět zhotoviteli.
7.Splatnost faktur je 60 dní od jejich doručení na adresu sídla objednatele. Splatnost zádržného je do 30 dnů od doručení výzvyzhotovitele k zaplacení splatného zádržného, ne však dříve, než bude splatná konečná faktura.
8.Nárok na zaplacení ceny díla vzniká okamžikem i) řádného provedení a předání díla, včetně ii) podpisu předávacího protokoluobjednatelem. Částečné / postupné měsíční placení ceny díla tímto není dotčeno a objednatel pro ten případ není v prodlení s placenímceny díla, nebude-li stranami následně sjednáno jinak.
9.Cena za provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají Smlouvě, nebude zhotoviteli uhrazena ve výšiodpovídající předpokládaným nákladům na odstranění těchto vad. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě provedené práce,nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny a objednatel je oprávněn zadržet úhradu ceny díla do doby, než zhotovitel prokáže souladprovedených prací s podmínkami Smlouvy. Nebude-li tomu tak, uplatněný nárok na slevu z ceny díla bude započten proti ceně díla.
10.V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle Smlouvy, je objednatel oprávněn až do doby řádného plněnípovinnosti zhotovitele, pozastavit jakoukoliv platbu, byť by již byla splatná. Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky, odstranitreklamované vady i v případě eventuelního sporu ohledně zaplacení části ceny díla nebo prodlení objednatele se zaplacením části cenydíla. Spor smluvních stran ohledně předmětu díla nebo ceny díla není důvodem pro neplnění závazků zhotovitele ze Smlouvy.
11.Objednatel je oprávněn jednostranně i) započítat vůči zhotoviteli splatné i nesplatné pohledávky a ii) započítat vůči splatným inesplatným pohledávkám zhotovitele nároky z titulu sankcí, škod a slevy z ceny díla.
12.V případě, že bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není objednatel povinen hradit splatné pohledávky zhotovitele a to aždo doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
13.V případě, že objednateli podle Smlouvy anebo Podmínek vznikne nárok na slevu z ceny díla a tento je uplatněn, je zhotovitel povinendo 15 dnů od doručení výzvy objednatele vystavit a doručit objednateli daňový dobropis.
14.Objednatel není v prodlení s úhradou svých závazků vůči zhotoviteli v případě prodlení investora se zaplacením ceny díla.
15.V případě prodlení objednatele se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele má zhotovitel nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
16.Bez předchozího souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem vzniklou ze Smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

1.V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvnípokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH p. d.
2.V případě prodlení zhotovitele s kterýmkoliv dílčím termínem provedení díla (milníkem), je zhotovitel povinen zaplatit objednatelijednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH p. d.
3.V případě, že objednatel převezme předmět díla s případnými vadami a uplatní-li objednatel právo na odstranění těchto vad, jezhotovitel v případě prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla (tzv. přejímkové vady),povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu p. d. do odstranění.
4.V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady oznámené objednatelem v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinenzaplatit objednateli smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu p. d. do zahájení prací.
5.V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady v dohodnutém termínu v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu p. d. do odstranění.
6.V případě prodlení zhotovitele s odstraněním závadného stavu zjištěného v rámci KD, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelismluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ p. d. do odstranění.
7.Pro případ, že zhotovitel nedodrží předpisy z oblasti bezpečnosti práce, požární či ekologické předpisy, je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jeden každý případ. Při opakovaném porušení (2 a více porušení) se smluvní pokutazvyšuje na dvojnásobek. Pokud z výše uvedených důvodů bylo nutno práce přerušit nebo zastavit (bez ohledu na délku přerušení čizastavení), zaplatí zhotovitel objednateli vedle smluvní pokuty dle předchozí věty navíc i další smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč zakaždý den přerušení, resp. zastavení díla.
8.Pro případ, že zhotovitel nesplní požadavky na úklid v průběhu provádění prací a odvozu odpadů, je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč p. d. za každý jednotlivý případ, při opakovaném porušení (2 a více porušení) se smluvnípokuta zvyšuje na dvojnásobek.
9.Smluvní pokuta za neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, spočívající v neúčasti na jednáních, pracovních poradách svolanýchobjednatelem nebo investorem (např. kontrolní den, den předání díla, jednání o vadách a nedodělcích atd.) činí 5.000,- Kč, a to za jedenkaždý případ. V případě prodlení zhotovitele s plněním úkolu vyplývajícího z takového jednání či pracovní porady, je zhotovitelpovinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jeden nesplněný úkol a den prodlení.

10.Jestliže je zhotovitel v prodlení s vyklizením pracoviště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kčza každý den takového prodlení.
11.V případě, že zhotovitel nevede stavební deník, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V případě, že budezjištěno, že stavební deník není na stavbě přístupný v pracovní době nebo při jeho vedení nebyly dodrženy náležitosti nebo způsobvedení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Stejnou smluvní pokutuje zhotovitel povinen zaplatit objednateli v případě, že řádně nesplní povinnost předložit seznam všech svých zaměstnanců a seznamsvých dodavatelů.
12.Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je zhotovitel povinenzaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla, nejméně však 100.000,- Kč.
13.V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti, nebo že dojde k užití údajů chráněných povinností mlčenlivosti v rozporu sVOP, anebo i v důsledku jednání třetí osoby, za niž zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vevýši 100.000 Kč.
14.V případě, že zhotovitel před zahájením prací nepředloží Plán řízení jakosti nebo Technologické předpisy nebo Kontrolní a zkušebníplán, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
15.V případě, že zhotovitel poruší povinnosti BOZ, PO a ŽP anebo personál zhotovitele bude se pohybovat na staveništi a v jehobezprostředním okolí bez reflexních vest a přísl. označení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- zakaždý zjištěný případ.
16.V případě, že personál zhotovitele bude na staveništi či v jeho bezprostředním okolí pod vlivem alkoholu či toxických látek nebo zestrany personálu zhotovitele dojde k protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování, je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- za každý zjištěný případ.
17.V případě, že zhotovitel neodebere určený materiál u objednatelem určeného dodavatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelismluvní pokutu ve výši 10 % z ceny materiálu určeného pro provedení díla, který měl zhotoviteli dodat objednatelem určený dodavatel.
18.V případě, že zhotovitel bude jednat s investorem nebo s jakoukoliv jinou třetí osobou, která je v souvislosti s prováděním stavby vesmluvním vztahu s objednatelem nebo investorem stavby o podmínkách provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelismluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
19.Pro případ, že zhotovitel nezajistí vytyčení inženýrských sítí, příp. nedodrží podmínky stanovené správci sítí, je zhotovitel povinenzaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
20.Pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost opravit poškozenou inženýrskou síť či ji opětovně vybudovat, je zhotovitel povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
21.V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě i) nepředloží objednateli příslušnou pojistnou smlouvu nebo ii) pojistný certifikát nebo iii)neudržuje pojištění v platnosti nejméně 3 roky po předání díla, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši100.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč p. d. do zjednání nápravy.
22.V případě, že se zhotovitel nezdrží styku s veřejností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč zakaždý jednotlivý případ.
23.Pro případ porušení některé ze smluvní povinnosti dle VOP, jež není zajištěna některou z výše uvedených smluvních pokut, jezhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ p. d., kdy trvá porušenípovinnosti, resp. stav tímto porušením vyvolaný.
24.Uplatnění smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Smluvnístrany se dohodly, že náhrada škody se nahrazuje i ve výši, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinnástrana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, ježv uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči.
25.Smluvní pokuty jsou sjednány s ohledem na smluvní podmínky mezi objednatelem jako generálním dodavatelem a investorem /stavebníkem, jejichž splnění závisí taktéž na řádném a včasném splnění závazků zhotovitele vůči objednateli ze Smlouvy.
26.Smluvní pokuta je splatná sedmým dnem od jejího uplatnění.

X. Záruka, odpovědnost za vady

1.Záruční doba k dílu je stanovena Smlouvou a běží od uvedení díla do provozu kolaudací stavby investorem. Zhotovitel odpovídá zavady, které má dílo v době jeho předání objednateli nebo investorovi, nebo i v době kolaudace stavby a za vady díla vzniklé v záručnílhůtě. Pro případ existence vad díla má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady, výměnu vadné věci nebo slevu z cenydíla. Poskytnutá záruka zhotovitelem může být přenesena z objednatele na investora.
2.V době předání díla, eventuelní vady a nedodělky zjištěné při předávacím řízení, odstraní zhotovitel do i) dohodnutého termínu ii) nebodo 14 dnů ode dne stanovení objednatelem.
3.Reklamované vady v záruční době, odstraní zhotovitel do i) dohodnutého termínu ii) nebo do 14 dnů ode dne stanovení objednatelem.Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit nebo vyměnit neprodleně a na své náklady jakékoliv vadné části díla, ať již vzniklychybným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiných důvodů, za které odpovídá zhotovitel.Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit reklamované vady i v případě když tvrdí, že za tyto neodpovídá. O odpovědnosti za vadu a onákladech rozhodne rozhodce, nebude-li sjednáno jinak. Ke stejné povinnosti se zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných připředání díla investorovi nebo při kolaudaci stavby.
4.Zhotovitel se zavazuje i) do 2 pracovních dnů dostavit se k obhlídce vady ii) a do 2 pracovních dnů od obhlídky vady písemně oznámitobjednateli, zda reklamaci uznává či odmítá a jakým způsobem navrhuje vadu odstranit. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamacizhotovitel uznává. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady do 4 pracovních dnů po prohlídce vady i tehdy, jestliže reklamacineuznává, jinak v dohodnutém termínu. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinennastoupit a zahájit odstraňování vady/ havárie neprodleně do 24 hodin od obdržení reklamace.
5.Záruční doba na provedené dílo běží ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem; délka záruční doby je uvedena vždy veSmlouvě. Lhůta záruky se prodlužuje v případě reklamace o počet dní, které uplynou od uplatnění reklamace do odstranění vady.
6.O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, prokteré odmítá opravu převzít. Protokol je oprávněna za objednatele podepsat osoba písemně pověřená objednatelem nebo osobaoprávněná k jednání za objednatele ze Smlouvy ve věcech technických.

7.Kromě povinností bezplatně odstranit vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která vznikla objednateli v souvislostis vadným plněním zhotovitele. Škodu lze uplatnit i po ukončení záruční doby ve lhůtě jednoho roku.
8.Zajištění materiálů prostřednictvím objednatelem určeného dodavatele, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
9.V případě, že zhotovitel i) nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce, ii) neplní dílčí termíny nebo bude zřejmé, že nedodržítermín dokončení a předání díla nebo iii) práce budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě nebo iv) nenastoupí na odstraňováníhavárie do 24 hodin po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit provedením nápravy neboodstraněním vady jinou odbornou osobu, kromě práv uvedených ve Smlouvě. Zhotovitel je tak povinen uhradit objednateli škodu anáklady s tím spojené do 14 dnů po předložení vyúčtování a faktury.
10.Objednatel může do 3 let od uplatnění příslušného práva z vadného plnění nebo reklamace uplatnit u zhotovitele právo na úhradunákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění a s reklamací.
11.Jestliže povinnost zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, poskytuje zhotovitel záruku za jakost plnění naty části díla, které zhotovitel při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal.
12.Vylučuje se právo zhotovitele zprostit se povinností z vad díla, jakož i povinností vyplývajících z poskytnuté záruky, způsobila-li vadydíla chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel / investor zvolil nebo selhání dozoru nad dílem vykonávanéhoosobou, kterou si objednatel / investor zvolil.

XI. Staveniště, provozně-organizační podmínky

1.O převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol. V případě zjištění vad a odchylek při přejímce na části stavby strany dohodnouzpůsob a podmínky navazujících prací.
2.Převzetím staveniště či pracoviště zavazuje se zhotovitel dodržovat organizační, bezpečnostní, protipožární, hygienické a ekologicképředpisy, směrnice, sdělení a pokyny objednatele nebo investora, zejména v prostorech a zařízeních, které jsou bezprostředně dotčenyplněním Smlouvy.
3.Při předání staveniště vytyčí objednatel skrytá vedení a sítě v objektu stavby a sdělí zhotoviteli podmínky správců sítí a investora, zakterých je dílo možno provést, nejsou-li podmínky uvedeny ve stavebním povolení nebo jiném dokumentu.
4.Zhotovitel je povinen zkontrolovat, zda části stavby, na které dílo navazuje, odpovídají projektové dokumentaci a technologickýmpodmínkám a na případné rozdíly objednatele včas písemně upozornit. Při přejímce staveniště potvrdí zhotovitel soulad díla sprojektovou dokumentací a s technologickými podmínkami, případně upozorní objednatele na vady. Součástí přejímky staveništěevent. částí stavby je popis stavu již provedených prací na stavbě, které by mohly být při provádění prací na díle zhotovitelempoškozeny nebo znečištěny.
5.Pokud v rámci provádění prací dochází k zakrývání části díla (bedněním, krycí konstrukcí, podhledem, izolací nebo obdobnýmzpůsobem), vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části a k udělení souhlasu k pokračování prací. Dohodou je stanoveno,že kontrolní činnost objednatele může provést i stavebník / investor nebo autorský dozor generálního projektanta. Výzvu ke kontrolezakrývaných prací je povinen provést zhotovitel nejméně ve třídenním předstihu. Jestliže na prokazatelnou výzvu objednatel nereagujea kontrolu neprovede, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně objednatelžádat zhotovitele o jeho odkrytí, bude toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou kontrolouzjistí vady v odkryté části díla; v takovém případě nese veškeré s tím spojené náklady zhotovitel.
6.Jakost dodávek a prací, pokud projektová dokumentace nebo Smlouva výslovně nestanoví jinak, bude odpovídat normám platnýmv České republice. Materiály pro provedení díla, pokud projektová dokumentace nebo Smlouva nestanoví jinak, budou odpovídatstandardu stavby. Objednatel má právo odmítnout práce nebo materiál, které neodpovídají této Smlouvě. Zhotovitel v tomto případěnemá nárok na jakoukoliv úhradu takto vzniklých nákladů.
7.V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními čiostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli norem, je objednatel oprávněn přikázatzhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatnéporušení Smlouvy.
8.Základní rozsah a obsah kontrolní činnosti objednatele je zaměřen především na:
a)kvalitativní požadavky technických norem včetně jejich ověření zkouškami
b)kvalitativní požadavky projektové dokumentace, technické zprávy a Smlouvy,
c)kontrolu kvality zakrývaných prací
d)provedení dílčích zkoušek materiálů a prací k ověření vhodnosti použitých materiálů a technologií
e)technologické postupy zhotovitele, resp. výrobce zabudovaných materiálů a technologií
f)plnění pokynů objednatele, investora dle zápisů odpovědných zástupců
g)dodržování ČSN či jiných stanovených technických norem
h)a další hlediska specifikovaná v konkrétních požadavcích objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (SD). Do deníku se denně zapisujívšechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména popis prováděných prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, posouzení kvality prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí kolaudací stavby a odstraněním posledního nedodělku nebo vady zjištěné při kolaudaci. Stavební deník je rozhodným dokumentem a důkazním prostředkem pro posuzování plnění závazků smluvních stran.
10.Zhotovitel se zavazuje zachovat obchodní tajemství v souvislosti se Smlouvou, zejména technologiemi, konstrukčním řešením,dodávkami materiálu, autorským řešením, šetřením závad, poruch a havárií v prostorách staveniště dle Smlouvy.
11.Případné škody, způsobené nebo zaviněné zhotovitelem (nebo jím pověřenými osobami, spolupůsobícími při provádění díla) namajetku objednatele nebo osoby třetí, bude objednatel řešit protokolem o škodě a zhotovitel je povinen tyto škody uhradit. Ke krytítěchto škod bude použito pojištění zhotovitele nebo nesplatná cena díla.
12.Objednatel nebo investor mají právo trvale vykázat jednotlivé zaměstnance zhotovitele nebo jeho dodavatele v případě, že budouporušovány bezpečnostní předpisy nebo technologická kázeň.
13.Zhotovitel je povinen realizovat dílo pomocí personálu zhotovitele tak, aby vztah mezi zhotovitelem a personálem zhotovitele nemohlbýt označen za nelegální práci ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nedodržení této povinnosti je podstatnýmporušením smlouvy.

14.Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného pracovníka na kontrolních dnech stavby, poradách anebojiných pracovních setkáních. Dohodnuté termíny, postup prací a ostatní ujednání obsažená v zápisech z těchto jednání jsou pro oběstrany závazné (pokud nejsou v rozporu se Smlouvou) a zhotovitel je povinen plnit veškeré úkoly, které mu byly na těchto jednáníchobjednatelem uloženy.
15.Po dobu nepřítomnosti nesmí zhotovitele zanechat na pracovišti žádné nářadí, nástroje a stroje, materiál pouze v minimálnímnejnutnějším rozsahu. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a udržovat na pracovišti,staveništi i přístupových cestách pořádek. Po dokončení prací na díle a předání předmětu díla opustí zhotovitel neprodleně staveniště atoto včetně poskytnutých prostorů předá objednateli vzorně uklizené.
16.Pokud bude zhotovitel požadovat součinnost objednatele v zajištění svislé nebo vodorovné dopravy, napojení na místa médií, určenímísta či prostoru skladování, sociálního zařízení pro pracovníky apod., je možné tuto součinnost ze strany objednatele poskytnout nazákladě písemné dohody se zhotovitelem, jejíž součástí bude i dohoda o úhradě nákladů spojených s touto součinností.
17.Zhotovitel je povinen, pokud není dohodnuto jinak, předložit objednateli před zahájením svých dodávek Plán řízení jakosti,Technologické předpisy a Kontrolní a zkušební plán. Objednatel je oprávněn požadovat případné doplnění či úpravu Plánu řízeníjakosti. V průběhu svého plnění je povinen objednatele informovat a na vyžádání objednatele předávat mu výsledky provedenýchkontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejichzabudování a použití. Plnění tohoto článku nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.
18.Veškeré stavební vybavení a pomocné stavby dodané na staveniště jsou určeny výlučně pro potřeby provádění prací. Zhotovitel jenesmí ani částečně odstranit ze staveniště bez souhlasu objednatele, pokud nejde o přemístění na jinou část staveniště. Tento souhlasnení požadován pro dopravní zařízení převážející pracovní síly a stavební vybavení, pomocné práce a technologická zařízení a materiálpro pomocné práce. V případě odstoupení od Smlouvy se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu, jejímžpředmětem bude nájem stavebního vybavení a pomocných staveb dodaných zhotovitelem na staveniště, a to za ceny obvyklé místu ačasu provádění díla, a nejpozději do 15 dnů od odstoupení od smlouvy.
19.Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, považuje se to zapodstatné porušení Smlouvy.
20.Všichni pracovníci zhotovitele musí mít průkaz opravňující ke vstupu na staveniště, pokud toto bude objednatel nebo investorem nastavbě zavedeno. Tento průkaz zajistí na žádost zhotovitele objednatel. Zaměstnanci a vozidla zhotovitele musí být při pobytu nastaveništi zřetelně označeni obchodní firmou, nebude-li Smlouvou stanoveno jinak.
21.Přístup na pracoviště mimo obvyklou pracovní dobu umožní objednatel pracovníkům zhotovitele nebo jeho dodavatelům popředchozím projednání.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, technologické postupy

1.Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen “BOZ”),kdy v této souvislosti je zhotovitel povinen:
a)zajistit proškolení personálu zhotovitele v souladu s platnými právními předpisy;
b)vybavit zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami a zajistit jejich používání;
c)na základě informací objednatele seznámit zaměstnance se specifiky pracoviště, přístupovými komunikacemi, vymezenýmprostorem pro práci, centrálními místy pro vypnutí el. energie apod.;
d)kontrolovat plnění právních norem majících souvislost s BOZ, vyhledávat a označovat rizika práce;
e)neohrožovat svou činností třetí osoby a jejich majetek;
f)podřídit se režimu ostrahy, pokud je tento zaveden;
g)před zahájením vlastních prací písemně informovat o rizicích spojených s realizací díla ostatní účastníky výstavby a tato rizikaaktualizovat po celou dobu realizace díla;
h)prokazatelně seznámit své zaměstnance s Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi zpracovaným investorem;
i)ihned oznamovat objednateli veškeré pracovní úrazy svých zaměstnanců jakož i spolupracujících osob, ke kterým došlov souvislosti s prováděním díla.
2.Zhotovitel nejpozději k datu zahájení prací vypracuje a předloží objednateli ke schválení technologické postupy, které budouobsahovat zejména:
a)identifikační údaje (zhotovitel, název a číslo oprávnění, datum vydání oprávnění, odkazy na projektovou nebo jinoudokumentaci, typový podklad, normu apod.);
b)pracovní postup rozepsaný do hlavních charakteristických činností a uvádějící rovněž: termíny zahájení a skončení prací ačinností včetně případných přerušení, posloupnost prací (včetně návazností na jiné práce nebo souběhu s nimi), místo prováděníprací, způsob zásobování stavby včetně dopravy (svislá i vodorovná) a skladování;
c)zdroje k provedení prací s rozdělením na: pracovní síly (včetně požadované kvalifikace), odborný nebo jiný dozor nadprováděním prací (včetně požadované kvalifikace), strojní vybavení, dopravní nebo zdvihací prostředky, speciální pomůcky atd.,dočasné konstrukce (např. lešení, podpěrné konstrukce, ochrana prací apod.), materiály;
d)vyhodnocení rizik souvisejících pracemi zaměřené na: přístup na pracoviště / opuštění z pracoviště, charakter pracoviště (např.práce ve výšce, nad volnou hloubkou apod.), ohrožení jiných osob (např. veřejnosti), nebezpečné materiály, hluk, ručnímanipulace atd.;
e)opatření pro omezení rizik rozdělená na: organizační opatření (např. písemná povolení k provedení prací, zajištění pracovištěmimo pracovní dobu, zvláštní školení, kvalifikace apod.), technická opatření (kolektivní – zábradlí, kryty, lešení, značky apod.,individuální – bezpečnostní postroje atd.), opatření při pracích za mimořádných podmínek; osobní ochranné pracovní prostředky,které budou pracovníci používat při provádění prací;
f)opatření pro případ úrazu nebo havárie: organizační a technické řešení záchrany osob (včetně např. pádu osoby jištěnébezpečnostním postrojem), způsob zajištění první pomoci;
g)dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření),
h)místo pro záznamy o kontrole a aktualizaci technologického postupu včetně požadovaných změn, vysvětlení technologickýchpostupů pracovníkům, kteří budou práce provádět;
i)monitorování dodržování technologického postupu.

3.V souvislosti s plněním povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při prací je zhotovitel povinen zajistit, že po celou doburealizace díla bude veškerý personál zhotovitele (ve smyslu uvedeném výše) na staveništi/pracovišti a v jeho bezprostředním okolí nositochranné pracovní přilby a reflexní vesty s označením firmy.
4.V případě, kdy v souvislosti se svým plněním bude zhotovitel dočasně skladovat či používat v prostoru stavby čí zařízení staveništěnebezpečné nebo vysoce hořlavé látky či hmoty s nebezpečím výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat objednatelespolu s navrhovanými opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí. Bez předchozího písemného souhlasu nesmízhotovitel takové látky či hmoty na stavbu či zařízení staveniště umisťovat. Souhlas objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho plnéodpovědnosti za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí s dopravou, skladováním a používáním těchto hmot včetně navazujícílikvidace odpadů.

XIII. Ochrana životního prostředí

1.Na vlastní náklady a nebezpečí zhotovitel jakožto původce odpadů, v souladu s příslušnými právními předpisy o odpadech, hospodaří sodpady, které vzniknou jeho činností, a to v průběhu celé realizace. Pracoviště vyklidí včetně odstranění odpadů do 3 pracovních dnůpo provedení díla. Pokud neprovede do 2 dnů průběžný úklid odpadů, obalů a zbytků činnosti na upozornění objednatele, můžeobjednatel provést úklid vlastními prostředky s tím, že náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli.
2.U nebezpečných odpadů postupuje zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy s tím, že v případě výskytu nebezpečnýchodpadů na staveništi je dále povinen objednatele bezprostředně o této skutečnosti informovat, a to včetně provedení zápisu dostavebního deníku.
3.Provádí-li investor nebo objednatel likvidaci odpadů na stavbě, zhotoviteli budou objednatelem za tuto službu účtovány náklady nalikvidaci odpadů a demolovaného materiálu, ve výši 2 % z ceny díla bez DPH. Tato částka bude uhrazena na základě daňovéhodokladu vystaveného objednatelem na konci každého kalendářního měsíce. Splatnost tohoto daňového dokladu bude 14 dnů a můžebýt uhrazen i vzájemným zápočtem s i nesplatnými pohledávkami zhotovitele za objednatelem, které vznikly na základě Smlouvy, kčemuž zhotovitel podpisem Smlouvy dává svůj výslovný souhlas.
4.V souvislosti s ekologií je zhotovitel povinen: a) předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; b)ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; c) nakládat s odpady a využívat je anebozbavovat se jich pouze způsobem, který není v rozporu se zákonem (zejména ujistit se, zda osoba, které předává odpady, je k jejichpřevzetí podle zákona oprávněná); d) evidenci produkovaných odpadů vést v souladu se zákonem. Evidence se vede průběžněv rozsahu a s náležitostmi stanovenými příslušnou vyhláškou; e) informovat objednatele o vzniku mimořádných událostí, v jejichždůsledku došlo ke vzniku odpadů ohrožujících životní prostředí; f) umožnit kontrolu nakládání s odpady pověřeným pracovníkůmobjednatele a případné zjištěné nedostatky odstranit v dohodnutém termínu; g) vyhotovit plán likvidace odpadů vzniklých jeho činnostía do 7 dnů od uzavření Smlouvy jej předat objednateli; h) likvidovat odpady ze své činnosti na své náklady vlastními prostředky aneboza úhradu cestou objednatele, pokud takovou činnost vykonává a je k jejich převzetí podle zákona oprávněn; i) provádět úklid po celoudobu realizace díla. Pokud zhotovitel v souvislosti se svou činností znečistí komunikace, je povinen negativní stav odstranit bezzbytečného odkladu. Pokud bude s objednatelem v této souvislosti zahájeno správní řízení nebo bude sankcionován, bude takovásankce v plné míře uplatněna vůči zhotoviteli, a to nejpozději při konečném vyúčtování se zhotovitelem a zhotovitel se zavazuje ji zcelauhradit; j) předložit při dokončení díla doklady prokazující, že veškeré odpady vzniklé v důsledku činnosti zhotovitele byly využity čiodstraněny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, což jenutné pro řádné dokončení díla; k) nést odpovědnost za jakékoli porušení předpisů v oblasti životního prostředí pokud k němu dojdejeho činností; l) v případném správním řízení poskytnout objednateli všechny požadované podklady pro doložení všech požadovanýchskutečností (to platí i pro BOZ a PO); m) učinit všechna opatření v souladu s platnými předpisy, které stanovují hladiny regulace hlukua opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí s přihlédnutím k místně platným předpisům a podmínkám stavebníhopovolení; n) pokud by jeho práce zasáhly nebo ohrozily vodní toky anebo vodní zdroje, je zhotovitel povinen učinit všechna opatřeník jejich ochraně. To se týká i kanalizačních vpustí a hospodaření s případnými kaly nebo jinými tekutými odpady.

XIV. Dokumentace zhotovitele a vzorky

1.Dokumentaci zhotovitele potřebnou pro provedení stavby (dílenská dokumentace popřípadě projektová dokumentace pro provedenístavby) zpracovává zhotovitel a je povinen ji zpracovávat v takovém předstihu, aby mohla být zkontrolována a odsouhlasenaobjednatelem, který případně dále zajišťuje její schválení stavebníkem / investorem a generálním projektantem před zahájením pracív souladu s potřebami provádění díla a v souladu s dohodnutými termíny realizace. Před odsouhlasením dokumentace ze stranyobjednatele nesmí zhotovitel započít s prováděním díla v souladu s jím zpracovanou dokumentací.
2.Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení veškerou projektovou dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků)materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla v termínech předem určených objednatelem. Zhotovitelpředloží tyto vzorky ve stanovené lhůtě umožňující jejich posouzení před jejich zabudováním z úrovně objednatele, popř.stavebníka/investora, generálního projektanta.
3.Pokud je to nutné k identifikaci kvality části díla, bude po dohodě obou stran zvolen vzorek, který bude potvrzen zhotovitelem aobjednatelem jako vzorek srovnávací. V této kvalitě pak musí být provedena celá příslušná část díla. Vzorek bude autentizován auložen na dohodnutém místě.
4.Vzorky budou předkládány zejména pro vzorky povrchových úprav a viditelných ploch zařízení; obklady a dlažby, akustické obklady,nášlapné vrstvy podlah, podhledy; zařizovací předměty ZTI, směšovací baterie, revizní a kontrolní dvířka; ohřívače vody vč. armatur;vysoušeče rukou; zařízení pro vytápění a chlazení; kuchyňské linky; okna, dveře, kování, parapety; turnikety a vstupní branky, detekčnírámy, ruční detektory; svítidla, rozvaděče, zařízení slaboproudu; parapetní žlaby a drátěné kabelové žlaby pro vedení elektroinstalací;vypínače a zásuvky; koncové prvky MaR viditelné v interiérech; rohožky; podlahové krytiny; vzorky zámečnických konstrukcí; vzorkyzařízení VZT; referenční vzorky prací (omítky, podlahy, obklady a dlažby, nátěry, malby, podhledy, atd.); fasády; střešní plášť.
5.Dokumentaci skutečného provedení, ve dvojím vyhotovení, předá zhotovitel objednateli do předání dokončeného díla sezřetelným vyznačením a popisem všech provedených změn v průběhu realizace stavby.

XV. Předání a převzetí díla

1.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Dílo se pokládá za splněné jeho řádným provedením apředáním objednateli. O řádném provedení díla rozhoduje dokončení díla bez vad a nedodělků a úspěšná kolaudace díla.
2.O předání a převzetí díla se vyhotovuje zápis. Zápis o předání a převzetí díla podepisuje za zhotovitele zmocněná osoba a zaobjednatele TDI nebo stavbyvedoucí, případně statutární orgán objednatele nebo jím zmocněná osoba. Zápis o předání a převzetí dílamusí obsahovat: a) označení smluvních stran; b) popis předávaného díla včetně popisu provedených změn; c) datum zahájenípřejímacího řízení; d) zhodnocení jakosti díla včetně úplnosti dokladů a úplnosti revizních zpráv; e) soupis vad a nedodělků včetnězávazku zhotovitele k jejich odstranění v dohodnutém termínu; f) dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování případnýchvad a nedodělků; g) počátek běhu záruční doby; h) datum ukončení přejímacího řízení; i) výslovné prohlášení objednatele, zda dílopřebírá či nikoliv a uvedení důvodů; j) podpisy oprávněných osob smluvních stran; k) soupis předaných dokladů.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení doklady odpovídající povaze díla dvojmo v tištěné a v digitální formě,zejména: a) projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu provedení díla. Forma zpracování dokumentace skutečnéhoprovedení a způsob jejího předání bude dohodnut s objednatelem; b) osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla, certifikáty a atesty; c)zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.); d) protokoly o kontrole zakrývaných částí díla, revize konstrukcí, provoznízkoušky; e) stavební deník v originále; f) kopie změnových listů; g) návod na údržbu, provozní řády a manuály pro provoz, provoznířád pro zkušební provoz; h) protokol o zaškolení obsluhy; i) kopii pojistné smlouvy k pojištění zhotovitele za škodu ze záruky k dílu podobu 3 let od předání díla.
4.Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli i další než zde výslovně uvedené doklady a to až do okamžiku podpisu protokoluo předání převzetí díla, jejichž potřeba dodatečně vyvstane např. z důvodu požadavků ze strany investora na jejich předání. V těchtopřípadech objednatel oznámí písemně zhotoviteli svůj požadavek na jejich opatření a předání a poskytne k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu. Přiměřené náklady na jejich opatření jsou již součástí ceny díla a jejich úhrada nad rámec ceny díla proto nemůže být po objednateli požadována.
5.Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
6.Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se předání předmětu díla investorovi a akceptovat vady zjištěné při této přejímcea rovněž tak vady zjištěné při kolaudaci díla.
7.Jestliže dílo nebo jeho část, během zkušebního provozu nebo záruční lhůty, bude vykazovat odchylky oproti Smlouvě, musí tytonedostatky zhotovitel neprodleně odstranit a veškeré náklady vzniklé s odstraněním těchto vad jdou k tíži zhotovitele.
8.Objednatel není povinen, při převzetí díla s výhradami nebo po době zkušebního provozu vykazujícím odchylky proti Smlouvě, hraditzhotoviteli jeho splatné pohledávky, a to až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

XVI.Vyšší moc

1.Jestliže zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetněuvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení Smlouvy. Smluvní strany seosvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2.Jestliže v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 1. tohoto článku a takové následky trvají nejméně 30 dnů, jekaždá ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným oznámením straně druhé.
3.Termín vyšší moc znamená zejména následující události: a) války, nepřátelství (ať vyhlášené nebo ne), invaze, činy cizích nepřátel; b)povstání, revoluce, rebelie, vojenského puče, násilného převzetí moci nebo občanská války; c) radiace, kontaminace radioaktivitou znukleárních paliv a nukleárních odpadů, radioaktivních toxických výbušnin, nebo z jakýchkoli nukleárních explozivních zařízení anukleárních komponentů; d) tlakových vln způsobených letadly nebo dalšími vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebonadzvukovou rychlostí; e) násilností, všeobecného rozvratu; f) účinky přírodních sil, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledkustranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy.
4.V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetnědoby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemněinformovat.

XVII. Odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1.Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecněplatných předpisů, do předání díla. Škodu se zhotovitel zavazuje odstranit na vlastní náklady.
2.Zhotovitel se zavazuje uzavřít, a předložit objednateli, na dobu realizace díla pojištění odpovědnosti za škody na majetku, újmy nazdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními stranami a dodavateli(stavebně-montážní pojištění), ve výši pojistného plnění dvounásobku ceny díla.
3.Pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen udržovat dále v platnosti nejméně 3 roky od předání díla.
4.Spoluúčast u všech těchto pojištění nebude vyšší než 10 % z ceny díla.
5.Nejdéle do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát,osvědčující platnost, obsah a rozsah pojištění podle tohoto článku. Při předání díla předloží zhotovitel pojistnou smlouvu ke krytíodpovědnosti za škodu v době záruky k dílu, nejméně 3 roky od předání díla.
6.V případě, že zhotovitel nemá uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu anebo příslušná pojistná smlouva nesplňuje podmínkypojištění uvedené výše, je objednatel oprávněn uzavřít na náklady zhotovitele odpovídající pojistnou smlouvu sám.
7.V případě zajištění objednatelem stavebně montážního pojištění ve prospěch veškerých jeho dodavatelů a subdodavatelů, zavazuje sezhotovitel podílet na nákladech na sjednání a udržování tohoto pojištění tak, že zaplatí objednateli částku rovnající se 1,5% z ceny díla.Tato částka bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem po dokončení díla, nebo po ukončení Smlouvy, ato podle toho, který okamžik nastane dříve. Splatnost tohoto daňového dokladu bude 14 dnů a může být uhrazen i vzájemnýmzápočtem s i nesplatnými pohledávkami zhotovitele za objednatelem, které vznikly na základě Smlouvy, k čemuž zhotovitel podpisemSmlouvy dává svůj výslovný souhlas.
8.Nebezpečí škody na věci ve vztahu ke zhotovovanému dílu, veškerým dodávaným částem díla (zejména jednotlivé konstrukční prvky, technologická zařízení) stavebnímu vybavení, pomocným stavbám, pomocným pracím a materiálu, přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem ovšem nikoli dříve, než objednatel předá celou stavbu investorovi. Výše uvedeným není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se při předání a převzetí díla jinak; tato případná dohoda pak bude obsažena v zápise o předání a převzetí předmětu díla.
9. Pro případ škody na stavebním vybavení, pomocných pracích a materiálu zhotovitele nebo tímto stavebním vybavením, pomocnýmipracemi a materiálem na majetku či zdraví třetích osob v období, kdy zhotovitel nese nebezpečí škody na nich (na stavebním vybavení,pomocných pracích a materiálu) z důvodů: a) války, nepřátelství (ať vyhlášené nebo ne), invaze, činy cizích nepřátel; b) povstání,revoluce, rebelie, vojenského puče, násilného převzetí moci nebo občanská války; c) radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárníchpaliv a nukleárních odpadů, radioaktivních toxických výbušnin, nebo z jakýchkoli nukleárních explozivních zařízení a nukleárníchkomponentů; d) tlakových vln způsobených letadly nebo dalšími vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovourychlostí; e) násilností, všeobecného rozvratu, pokud nejsou omezeny pouze na zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatelů adotýkají se provádění prací; f) škod způsobených neoprávněným předčasným užíváním jakéhokoli úseku, objektu nebo části dílainvestorem; g) škod způsobeným chybným pokynem investora a/nebo vadnou věcí určenou pro provádění díla (zejména projektovoudokumentací) předanou investorem objednateli a následně objednatelem zhotoviteli, pokud jejich chybnou povahu či vadu nemohlzhotovitel ani při vynaložení veškeré myslitelné odborné péči zjistit; h) účinky přírodních sil, které se nedaly ani při vynaložení veškeréodborné péče včetně konzultace s odborně způsobilými osobami (např. s ČHMÚ) objektivně předvídat a nebyla proto proti nimzhotovitelem provedena odpovídající protiopatření, objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené náklady na uvedení poškozených věcízhotovitele a třetích osob v předešlý stav či nahradí škodu na věcech, zdraví či životě třetích osob vždy však pouze pod podmínkou, žetyto náklady budou zároveň uhrazeny ze strany investora objednateli.

XVIII. Zneužití insolvenčního řízení

1.Obě strany se zavazují nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnízákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů vyplývajících zeSmlouvy, zejména nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh.
2.Insolvenční návrh je šikanózní, zejména pokud:
a) předmětná pohledávka strany podávající insolvenční návrh nevyplývá z písemně uzavřené Smlouvy;
b)strana podávající insolvenční návrh je sama v prodlení s řádným splněním svého závazku plynoucího ze Smlouvy;
c) strana, která návrh podala pro tvrzenou pohledávku vůči druhé straně, nepodala před podáním insolvenčního návrhu žalobu nazaplacení této pohledávky a o takové žalobě nebylo dosud pravomocné rozhodnuto v neprospěch objednatele;
d) zhotovitel postoupil pohledávku ze Smlouvy osobě třetí podávající šikanózní insolvenční návrh.
3.Pro případ porušení závazku nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši1.000.000,- Kč. Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, je oprávněna domáhat se náhrady škody způsobené porušenímpovinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4.Strany sjednávají k zajištění závazku zaplatit smluvní pokutu zadržovací právo strany, které má být smluvní pokuta zaplacena, vevztahu k jakýmkoliv penězům dlužným straně, která má smluvní pokutu zaplatit, až do výše sjednané smluvní pokuty, a to ode dnepodání bezdůvodného nebo šikanózního insolvenčního návrhu, který daný nárok na smluvní pokutu zakládá, až do zaplacení tétosmluvní pokuty nebo do dne, kdy bude pravomocným rozhodnutím příslušného soudu shledáno, že povinnost k její úhradě není; kevzniku tohoto zadržovacího práva není zapotřebí doručení jednostranného úkonu vyjadřující vůli zadržet předmětné věci druhé straně, apo dobu jeho trvání není strana, která uplatnila zadržovací právo, v prodlení s úhradou příslušné částky vůči druhé straně.

XIX. Odstoupení od smlouvy

1.Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně, Smlouvě a těchto Podmínkách.
2.Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které seodstoupení od smlouvy týká.
3.Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenčnínávrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení úpadku na majetek smluvní strany i po dobu, po kterou se můžeinsolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
4.Objednatel může bez ohledu na výše uvedené od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a)v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatekmajetku;
b)zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí příslušné práce do 7 dnů od stanoveného termínu nebo převzetí staveniště,
c)zhotovitel nehradí své závazky vůči svým dodavatelům majícím vztah k předmětu díla;
d)zhotovitel nedodržuje harmonogram prací anebo porušuje plnění závazných termínů (milníků) o více než 14 dnů;
e)zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
f)zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelemdodatečně poskytnuté náhradní lhůtě;
g)zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele pověřil provedením díla nebo jeho části třetí osobu;
h)došlo k ukončení smlouvy o dílo uzavřené mezi investorem a objednatelem na provedení stavby;
i)nastanou-li na straně zhotovitele okolnosti nezaručující řádné provedení díla a splnění Smlouvy, a investor nařídil objednatelinahradit zhotovitele třetí osobou;
5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy v případě, že bylo v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto ozpůsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
6.V případě odstoupení od smlouvy jsou strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvyze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do dobyvypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. Bez ohledu na to, která smluvní strana od smlouvy odstoupila,náleží zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě smlouvy o dílo. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu a dále cena zádržného, smluvní pokuty, náhrady škody a případných práv, jež objednatel uplatnil dle Smlouvy.
7.Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného ve smlouvě o dílo nebo z důvodu uvedeného v ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se nedotýká práv objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla vč.poskytnuté záruky za jakost, nároku na smluvní pokutu, náhradu škody, zákazu postoupení, zastavení a započtení pohledávek bez souhlasu objednatele, vlastnických práv, práva na vzdání se záručních práv a dalších ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
8.V případě ukončení Smlouvy objednatelem tento převezme a uhradí pouze části díla funkčně dokončené a schopné dílčího provozu.
9.Předčasné ukončení Smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné zesmluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Smlouvy týkající se vad předmětuplnění, záruční doby, nároků objednatele na i) náhradu škody, ii) náhradu zvýšených nákladů, iii) slevu z ceny díla, iv) vrácenípřeplatků zaplacených zhotoviteli, v) ustanovení o zádržném a záruční lhůtě, vi) nároku objednatele na smluvní pokutu, vi) rozhodčídoložky dle Smlouvy, zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou.
10.V případě, že na straně zhotovitele, v průběhu platnosti Smlouvy, je zahájeno insolvenční řízení s následným prohlášením úpadkuzhotovitele event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, dohodly se smluvní strany, že dnem zahájení insolvenčníhořízení poskytuje zhotovitel slevu z ceny díla na doplatek ceny díla (např. zádržné a nezaplacenou jakoukoliv část ceny), a to v důsledkunemožnosti zhotovitele plnit povinnosti ze Smlouvy. Proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla okamžikem zahájení insolvenčnířízení po prohlášení úpadku zhotovitele event. když byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, započítává se sleva z cenydíla na jakýkoliv doplatek ceny díla, neuhrazený či nesplatný ke dni zahájení insolvenčního řízení.

XX. Styk s veřejností, reklama

1.Bez ohledu na závazek mlčenlivosti, je zhotovitel povinen se zdržet jakéhokoliv styku s veřejností, pokud jde o smlouvu o dílo nebojakékoliv související plnění, nebo samostatně odpovídat na dotazy třetích stran, aniž by k tomu předem získal výslovný písemnýsouhlas objednatele.
2.Stykem s veřejností se zde rozumí i veškerá oznámení či prohlášení zveřejněná v jakékoli formě, jako např.: tiskové konference,tiskové zprávy, rozhovory, prohlášení do tisku, odpovědi na dotazy médií, tištěné publikace, např. brožury, zákaznické azaměstnanecké magazíny, marketingové kampaně, poštovní zásilky, internetové stránky, přítomnost na veletrzích, reklama, např.reklamní inzeráty, atd.
3.Pokud je zhotovitel ze zákona povinen zveřejňovat určitá oznámení, zavazuje se, že na tuto povinnost včas objednatele upozorní, abybylo možné dohodnout se na jejich obsahu.
4.Zhotovitel může požádat objednatele o vymezení prostoru nebo místa na umístění své reklamy. Náklady spojené s tímto nesezhotovitel. Na umístění reklamy zhotovitele nevyplývá nárok. V případě souhlasu objednatele je tento oprávněn určit místo umístění arozměr, zvláště pokud je na stavbě centrální reklamní místo. Bez písemného souhlasu objednatel není zhotovitel oprávněn použít ke svépropagaci či jiným reklamním účelům jakékoliv dokumenty vč. fotografií získaných či pořízených v průběhu realizace díla.

XXI. Zástupci stran

1.Osoby, které jsou oprávněny jednat za objednatele a zhotovitele v technicko-organizačních otázkách spojených s plněním jednotlivýchpráv a povinností ze smlouvy, tj. jednat ve věcech technických, jsou určeny ve Smlouvě. Jednáním ve věcech technických se rozumípředevším jednání ve věcech: operativního technického řízení činností při realizaci díla, předání a převzetí pracoviště, kontroly plněnípodmínek pro provedení plateb, tj. kontrola obsahu faktur, soupisu provedených prací a ostatních podkladů pro zaplacení provedenýchprací, podepisování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části, podepisování a schvalování změnových listů, odsouhlasovánívzorků, odsouhlasování dokumentace potřebné pro provedení díla, kterou zpracovává zhotovitel, odsouhlasování dodavatelůzhotovitele, potvrzování provedených zkoušek a měření, aktualizace časového harmonogramu.
2.Ve věcech smluvních, tj. zejména ve věcech: změn smlouvy formou dodatků, odstoupení od smlouvy, uplatňování smluvních pokut anáhrady škody, uzavírání smírů, narovnání a dohod o vypořádání, jednají za smluvní strany osoby oprávněné podepsat Smlouvu, popř.osoby, které byly pro jednání v těchto věcech určeny ve Smlouvě.
3.Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost svého zástupce na stavbě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vyměnit svéhozástupce nebo jiného zaměstnance či člena svého personálu, a to zejména tehdy, pokud tyto osoby zhotovitele opakovaně neposkytujídostatečnou součinnost, jedná neodborně, provádí dílo nekvalitně, porušují pravidla bezpečnosti práce nebo jinak jednají v rozporu se smlouvou.
4.Pokud objednatel nebo zhotovitel v průběhu díla změní svého zástupce oprávněného jednat ve věcech technických, nebo takového určík řešení konkrétní záležitosti, prokáže se tento zástupce příslušnou plnou mocí podepsanou osobou oprávněnou jednat ve věcechsmluvních. Pro tyto účely není třeba dělat dodatek ke Smlouvě.

XXII. Doručování

1.Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu uvedenou ve Smlouvě pro zasíláníkorespondence. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům smluvních stran. V případěosobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osobypředávající a přebírající a data předání a převzetí.
2.Formou elektronické pošty (e-mailu) lze zasílat pouze sdělení technického a operativního charakteru, která nemají dopad do smluvníchujednání a není s nimi spojen vznik nebo zánik práv a povinností. Ve smyslu a pro účely těchto VOP nemá e-mail charakter písemnéformy, vyjma zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky nebo zprávy se zaručeným elektronickým podpisem.
3.Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu svého sídla případně adresy prozasílání korespondence uvedené ve Smlouvě.

4.Písemnost se považuje za doručenou, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla vrácena odesílající smluvnístraně jako nedoručitelná anebo smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařila. Účinky doručenínastanou i tehdy, jestliže smluvní strana přijetí písemnosti odmítne.

XXIII. Vzorové formuláře

1.Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat vzorové formuláře, na které je v těchto Podmínkách nebo Smlouvě odkazováno.
2.Přílohou těchto VOP jsou tyto vzorové formuláře:
Příloha č.1 – Soupis provedených prací,
Příloha č.2 – Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích,
Příloha č.3 – Změnový list,
Příloha č.4 – Protokol o předání a převzetí předmětu díla.

XXIV. Zvláštní ustanovení

1.Smlouva může být nahrazena Objednávkou za níže uvedených podmínek.
2.Objednávka: zhotovitel a objednatel uvedou v Objednávce svoji obchodní firmu a adresu, daňové a identifikační číslo, jména osoboprávněných k jednání ve věcech smluvních a ve věcech technických, jméno odpovědné osoby za provádění díla, telefonní spojení ačíslo faxu nebo elektronickou adresu, obchodní firmu, adresu, číslo účtu a identifikační kód svého peněžního ústavu. DoručenímObjednávky zhotoviteli, nebude-li učiněn do tří dnů zhotovitelem protinávrh, nebo zahájením plnění z Objednávky zhotovitelem, jeuzavřena Smlouva za podmínek stanovených těmito Podmínkami.
3.Součástí Objednávky jsou Přílohy, nebude-li stanoveno jinak:
a)Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo realizaci stavby nebo pro výběr zhotovitele,
b)Položkové rozpočty stavby, cenová nabídka (případně soupis výkonů či odsouhlasené technické zadání),
c)Podmínky BOZ, PO a OŽP,
d)Harmonogram stavebních prací,
e)Kopie pojistné smlouvy zhotovitele,
f)Vzor soupisu provedených prací,
g)Vzor zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích,
h)Vzor změnového listu,
i)Všeobecné obchodní podmínky FISS Group, nebude-li na VOP v Objednávce odkázáno.
Objednávka a Přílohy tvoří ucelený komplex smlouvy o dílo, pokud není sjednána pouze samostatně písemná Smlouva.
4.Smluvní partneři vykonávající činnost pro zhotovitele musí mít před nástupem svých zahraničních dodavatelů k plnění kontraktu zeSmlouvy příslušná povolení pracovního úřadu a cizinecké policie.
5.Strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách své obchodní firmy, sídla a poměrech souvisejícíchs insolvencí a úpadkem, změny osob oprávněných k jednání dle Smlouvy.
6.Práva a povinnosti zhotovitele ze Smlouvy nelze bez souhlasu objednatele převádět na jinou osobu.
7.Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými dodatky – výslovně za dodatky označenými, průběžněčíslovanými a podepisovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků se objednatel a zhotovitel zavazujívyjádřit písemně ve lhůtě do 7 dnů od doručení návrhu.
8.Změny právních předpisů: V případě změny právních předpisů se nahrazují odkazy uvedené ve Smlouvě odkazy na v danou dobuplatné právní předpisy obdobného předmětu či účelu. Pokud dojde ke změně právních předpisů umožňující výkon práv objednateleodlišným způsobem než zde sjednaným, zavazuje se zhotovitel neprodleně uzavřít s objednatelem dodatek ke Smlouvě, jehožpředmětem bude sjednání podmínek takovéhoto výkonu práv ze Smlouvy.
9.Součinnost: Zhotovitel i objednatel uskuteční veškeré právní úkony vhodné a objektivně nezbytné pro realizaci transakcípředpokládaných Smlouvou a k dosažení jejího účelu. Zejména platí, že pokud by pro úpravu smluvního vztahu bylo nezbytné či dlenázoru objednatele vhodné uzavřít zvláštní smlouvy, zhotovitel je povinen takovou smlouvu s objednatelem uzavřít, a to bez jakéhokoliprodlení po doručení písemné výzvy objednatele.
10.Oddělitelnost: Pokud se jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy stane nebo bude shledán neplatným nebo nevymahatelným jakocelek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mítžádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy. Strany se zavazují neprodleně nahradit formoudodatku závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu aúčelu původního závazku.
11.Rozhodčí doložka: Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí ke smírnému řešení sporů či nesrovnalostí vzniklých ze Smlouvyči v souvislosti s ní. Pokud by strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet 30 dnů, jakékoliv spory či nesrovnalostinevyřeší smírem, budou tyto spory předloženy kteroukoli stranou Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky aAgrární komoře České republiky, sudištěm ve Zlíně, a to dle pravidel tohoto soudu. Spor bude rozhodnut třemi rozhodci v souladus rozhodčím řádem. Rozhodnutí rozhodčího soudu je pro smluvní strany závazné a smluvní strany se zavazují, že po jeho vyneseníbudou postupovat v souladu s takovými rozhodnutím.